บริษัท ดิจิตอล ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (Digital Software Solution Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยเกิดจากการรวมตัวของโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบ (SA) ที่เคยทำงานร่วมกันในบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีผลงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจมากมาย โดยทางทีมงานได้รับการติดต่อจากรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ให้เข้าไปพัฒนาระบบห้องสมุด เนื่องจากระบบเดิม ที่หน่วยงานได้ว่าจ้างให้บริษัทแห่งหนึ่งพัฒนาไม่สำเร็จตามสัญญา และบริษัทนั้นได้ทิ้งงานไป

หลังจากใช้เวลาศึกษาระบบงาน สำรวจความต้องการของผู้ใช้ และศึกษาข้อมูลโปรแกรมอื่นๆ พบว่า ระบบห้องสมุดที่มีอยู่ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการให้บริการหลังการขาย ทำให้ผู้ซื้อมีปัญหา เมื่อพัฒนาโปรแกรมได้ระยะหนึ่ง ทางกลุ่มจึงได้ตกลงร่วมหุ้นจัดตั้งบริษัท ดิจิตอล ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตซอฟต์แวร์ ที่มีมาตรฐานการออกแบบที่ดี ครอบคลุมเนื้องาน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยนำระบบห้องสมุดที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นโปรแกรมนำร่อง ใช้ชื่อว่า Digital Librarian ซึ่งหมายถึง บรรณารักษ์ดิจิตอล เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ชาญฉลาดให้กับบรรณารักษ์

หลังจากนำโปรแกรมออกสู่ท้องตลาด ในช่วงแรกทางบริษัท ต้องประสบกับปัญหาความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นบริษัทเล็กๆ และเป็นโปรแกรมใหม่ ที่ไม่มีลูกค้าอ้างอิง (Site reference) ทางบริษัท จึงทำตลาดด้วยการนำโปรแกรมไปสาธิต (Demo) ให้ลูกค้าเป้าหมาย ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรม ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทในการพัฒนา จนได้รับความเชื่อถือและการตอบรับที่ดี

ทำให้จนถึงปัจจุบัน มีห้องสมุดเฉพาะในหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงห้องสมุดสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับมัธยม จนถึงอุดมศึกษา ตัดสินใจเลือก Digital Librarian ไปใช้งานเป็นจำนวนมาก อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา ลำปาง กรมแพทย์ทหารเรือ กรมธนารักษ์ บมจ.บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ บมจ.เยื่อกระดาษสยาม อบจ.เชียงราย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Digital Librarian จะผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่า 19 ปี แต่บริษัทยังคงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ อาทิ การ Feed แสดงรายการหนังสือใหม่ รายการจองที่ถึงคิวได้รับ การนำเข้าข้อมูลผ่านมาตรฐานสากล MARC21 การนำเทคโนโลยี AJAX มาใช้แสดงผลการสืบค้น ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัท ได้ขยายฐานธุรกิจ โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบแสกนลายนิ้วมือ “มินูเช่ (Minutiae)” โปรแกรม Radix Reloaded โปรแกรมกู้คืนข้อมูลจากจุดทั้งตั้งไว้

ของบริษัท Bangkok system and software การ์ดป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย “Undo card” เครื่อง Book Scanner ของบริษัท Wac Research จำกัด เครื่องแสกนบาร์โค้ด ของบริษัท Postech group เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทได้ย้ายที่ตั้งจากที่เดิมในเขตบางพลัด มาอยู่ตั้งอยู่เลขที่ 38/50 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต