ตัวอย่างหน้าจอ (Screenshot)

หน้าจอลงทะเบียน หน้าเดียวจบ
พิมพ์ลาเบล ปรับแต่งได้อย่างอิสระ
ทะเบียนสมาชิก รองรับการนำเข้าข้อมูลสมาชิก
พิมพ์บัตรสมาชิก ปรับแต่งได้ดังใจ
แจ้งเตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับ ผ่าน Line”
แจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ผ่าน Line
ระบบให้บริการยืม-คืนผ่าน Smartphone ระบบ Android (Circulation on Mobile)

ตัวอย่างรายงาน

Digital Librarian มีรายงานที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้อย่างอิสระ โดยเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ทำให้สามารถทำรายงาน ในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สถิติการยืมแต่ละเดือน การยืมเดือนมกราคม เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นต้น

 • รายงานหลากหลายครอบคลุม กำหนดช่วงเวลาได้อย่างอิสระ
 • เลือกช่วงเวลาย้อนหลังก็ได้
 • รายงานอันดับมากที่สุด เช่นหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ผู้ยืมมากที่สุด ฯลฯ
 • สามารถกำหนดได้ว่าต้องการกี่อันดับ ให้ผลอันดับที่ถูกต้องแม่นยำ
 • รายงานการทวงคืนหนังสือ ทวงค่าปรับ กำหนดเวลาทวง
 • รายงานทะเบียนวัสดุ บรรณานุกรม
 • รายชื่อหนังสือใหม่ วารสารใหม่ วารสารขาดส่ง จดหมายทวงวารสาร
 • กราฟสถิติผู้เข้าใช้บริการ ยืม จอง
 • ผู้ค้างส่งทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อติดตาม
 • รายชื่อผู้ค้างค่าปรับทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาปีสุดท้าย
 • แสดงสถิติจำนวนทรัพยากร แยกตามประเภทวัสดุ บนหน้าเว็บ
 • แสดงสถิติจำนวนทรัพยากร แยกตามหมวด บนหน้าเว็บ
 • แสดงสถิติการยืม แยกตามประเภทวัสดุ บนหน้าเว็บ
 • แสดงสถิติการยืม แยกตามหมวด บนหน้าเว็บ
 • ฯลฯ
สถิติทรัพยากรสารนิเทศแยกตามสถานะ
รายการวัสดุสารนิเทศส่งซ่อม และสถานะอื่นๆ อาทิ หาย จำหน่าย ฯลฯ
ประวัติการยืมวัสดุสารนิเทศ แสดงสำเนา และค่าเฉลี่ยการยืม
บัตรรายการ 4 บัตรหลัก
รายชื่อหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดระบุจำนวนอันดับที่ต้องการ
รายชื่อวารสารที่ได้รับในช่วงเวลาที่ต้องการ พร้อมรายงานวารสารขาดส่ง
สถิติการยืมวัสดุสารนิเทศแยกตามหมวด
กราฟสถิติการยืมวัสดุสารนิเทศ พร้อมกราฟอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง