ปกติ บริษัทเสนอขายระบบห้องสมุด 2 รูปแบบ โดยที่การใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมด ต่างกันที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ที่ทำหน้าที่จัดเก็บฐานข้อมูลและให้บริการต่างๆ จะให้เป็นแบบไหน คือ 1. ใช้ Server ของหน่วยงานเอง หรือ 2. เช่าพื้นที่บนระบบคลาวด์จากภายนอก

แบบที่ 1 เรียกว่า Digital Librarian on Premise หรือเรียกสั้นๆ ว่า ออนเพรม เป็นแบบซื้อขาด คือจ่ายครั้งเดียวจบ

แบบที่ 2 เรียกว่า Digital Librarian on Cloud หรือ ออน คลาวด์ เป็นแบบเช่าใช้เป็นรายปี คล้ายๆ กับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออินเตอร์เน็ต

อย่างไรก็ดี มีข้อดีข้อด้อย ของ 2 แบบนี้อยู่พอสมควร กล่าวโดยสรุุปคือ แบบ on Cloud สามารถให้บริการสืบค้นและบริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ทันที ทำให้สามารถสืบค้นจากทั่วทุกมุมโลกได้ แต่แบบซื้อขาดขึ้นอยู่กับระบบภายในของหน่วยงานว่ามีระบบรองรับไว้แล้วหรือไม่ แต่หากหน่วยงานต้องการใช้เฉพาะภายในองค์กรแบบอินทราเน็ต (Intranet) เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

ข้อแตกต่างของ 2 ระบบ สามารถศึกษาได้จากบทความเรื่อง on Cloud ดีอย่างไร ครับ

แบบที่ 3 เรียกว่า From Cloud to Prem สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด หรือต้องการลดความเสี่ยงจากการซื้อโปรแกรม สามารถเลือกใช้โปรแกรมแบบ on Cloud ไปก่อนก็ได้ หากในภายหลังต้องการซื้อขาด ก็สามารถทำได้ โดยบริษัทจะนำค่าใช้จ่ายปีแรกที่ใช้แบบ on Cloud มาเป็นส่วนลดให้ด้วย

1. Digital Librarian on Premise

สำหรับราคาของ Digital Librarian on Premise สามารถเลือกเฉพาะระบบที่ต้องการ โดยราคาของระบบหลัก (เป็นระบบหลักสำหรับการเริ่มต้น ได้แก่ 1. ระบบลงทะเบียนสื่อ 2. ระบบสมาชิก 3. ระบบยืมคืน 4. ระบบสืบค้น และ 5. ระบบสำรองฐานข้อมูล) 69,000 บาท ไม่มีบวก แต่มีลบหากต้องการ ตัดฟังก์ชั่นบางอย่าง ในระบบย่อยที่ไม่ต้องการ หรือคิดว่าไม่จำเป็นออก

2. Digital Librarian on Cloud

ส่วนระบบ Digital Librarian on Cloud เนื่องจากราคาต่ำอยู่แล้ว จึงจะกำหนดราคาตายตัว ไม่มีการเสนอ option ตัดฟังก์ชั่นใดๆ ในระบบนะครับ ราคาที่เสนอค่อนข่างต่ำนี้ เป็นไปเพื่อจูงใจให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมในระบบ on Cloud เนื่องจากการดูแลหลังการขายของทางบริษัท จะง่ายกว่ามาก การติดตั้งเครื่องลูกข่าย (Client) ไม่จำกัดจำนวนเครื่องเช่นกัน

3. From Cloud to prem

ตามที่อธิบายข้างต้น ลูกค้าอาจลองใช้งานโปรแกรม on Cloud ไปก่อน จนเมื่อมีงบประมาณ หรือมีความมั่นใจในโปรแกรม ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแบบซื้อขาดก็ได้ โดยบริษัท จะค่าใช้จ่ายปีแรกที่ใช้แบบ Cloud มาเป็นส่วนลดในการซื้อ

เหตุผลที่ หักเป็นส่วนลดเฉพาะปีแรก ปีต่อไปไม่นำมาหักเป็นส่วนลดด้วย เนื่องจาก ราคาโปรแกรมแบบ Cloud ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าใช้พื้นที่ ซึ่งบริษัทต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการ

Digital Librarian มีระบบงานอะไรบ้าง ดูที่นี่ครับ

ต้องใช้ระบบอะไรบ้าง ดูที่นี่ครับ