#473
rigmr
Keymaster

กรณี ที่อยู่เคยใช้ได้ แต่อยู่ดีๆ ก็ใช้ไม่ได้ มักเกิดเนื่องจากการติดตั้งโปรแกรม firewall เข้าไปใหม่ และเมื่อโปรแกรมห้องสมุดต้องการที่จะทำการ FTP จะมีข้อความเตือนจาก โปรแกรมว่า จะให้ออกอินเตอร์เน็ตหรือไม่ ซึ่งหากกดปุ่มไม่อนุญาต ก็จะทำให้โปรแกรมห้องสมุดไม่สามารถ ส่งไฟล์ไปให้ Server ได้อีกต่อไป ต้องแก้ด้วยการเปิดโปรแกรม firewall แล้วทำการ unblock ซึ่งวิธีการขึ้นอยู่กับ Firewall แต่ละโปรแกรม

อีกกรณีหนึ่งคือ ที่อาจเกี่ยวข้องคือ มีการปิดเซอร์วิส WebClient ที่เครื่อง Server ลองตรวจสอบโดย…
1. กดปุ่ม Start (ของ Windows นะครับ)เลือก Run แล้วพิมพ์ services.msc กด Enter
2. เลื่อนไปหาคำว่า WebClient ถ้าตรงช่อง Status เป็นช่องว่าง แสดงว่า มีการปิดไป ให้คลิ๊กขวาตรงคำว่า WebClient แล้วเลือก Start ครับ