โปรแกรมห้องสมุด ออน คลาวด์
การพัฒนาโปรแกรมห้องสมุด จะแยกเป็น 2 แนวทางคือ เป็น Wind
โปรแกรมห้องสมุด แนะนำ Zk4500
โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian มีระบบงานย่อยคือ ระบบ
ระบบยืมคืนผ่านมือถือ – Circulation on Mobile R
เมื่อช่วง 10 ปีก่อนเวลามีปัญหาโปรแกรมต้อง Cap หน้าจอ แล
…กำลังแปลงข้อมูลให้กระทรวงๆ หนึ่ง ซึ่งเพิ่งเซ็นสั
การลงทะเบียนในรูปแบบ Marc21
ควันหลง !! จากงานสัมมนาประจำปีสมาคมห้องสมุดฯครับ มีบรรณ
ในมุมมองด้านการตลาด ราคาที่ต้องจ่าย ไม่ใช่เรื่องของเงิน
จากที่ได้พะปะกับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนับร้อย
โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian – ก่อนหน้านี้เค