Lab sticker
บทความนี้ จะขอยกตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรม แบบเอาใจเขา มาใ
ปีนี้ เป็นปีที่ 20 ที่บริษัทเปิดดำเนินการมา ที่ผ่านมาชื
มีลูกค้าท่านหนึ่ง ให้เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกโปรแกรม Digi
โปรแกรมห้องสมุด ออน คลาวด์
การพัฒนาโปรแกรมห้องสมุด จะแยกเป็น 2 แนวทางคือ เป็น Wind
ระบบยืมคืนผ่านมือถือ – Circulation on Mobile R
ปีก่อนเพิ่งตอบไปว่า โปรแกรมรองรับ Windows8 ปีนี้ลูกค้าส
โปรแกรมห้องสมุด Web Application
– อัพเดทครับ บริษัทได้ยกเลิกการขายโปรแกรม Smart L
ในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงระบบงานของโปรแกรมห้องสมุดในภาพร
Fortune
จะเลือกซื้อโปรแกรมอย่างไร คำตอบคือต้องดู 2 อย่างครับ 1.