ตัวอย่างหน้าจอ

โปรแกรมห้องสมุด – ตัวอย่างหน้าจอ (Screenshot)

หน้าจอลงทะเบียน หน้าเดียวจบ
cat_ss

พิมพ์ลาเบล ปรับแต่งได้อย่างอิสระ
label

ทะเบียนสมาชิก รองรับการนำเข้าข้อมูลสมาชิก
member

พิมพ์บัตรสมาชิก ปรับแต่งได้ดังใจ
memcard

แจ้งเตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับ ผ่าน Line”
โปรแกรมห้องสมุด แจ้งเตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับ ผ่าน Line

แจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ผ่าน Line
โปรแกรมห้องสมุด แจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ผ่าน Line

ระบบให้บริการยืม-คืนผ่าน Smartphone ระบบ Android (Circulation on Mobile)
ระบบให้บริการยืม-คืนผ่าน Smartphone ระบบ Android (Circulation on Mobile)

ตัวอย่างรายงาน
Digital Librarian มีรายงานที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้อย่างอิสระ โดยเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ทำให้สามารถทำรายงาน ในเชิงเปรียบเทียบ เช่น สถิติการยืมแต่ละเดือน การยืมเดือนมกราคม เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นต้น

– รายงานหลากหลายครอบคลุม กำหนดช่วงเวลาได้อย่างอิสระ
– เลือกช่วงเวลาย้อนหลังก็ได้
– รายงานอันดับมากที่สุด เช่นหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ผู้ยืมมากที่สุด ฯลฯ
– สามารถกำหนดได้ว่าต้องการกี่อันดับ ให้ผลอันดับที่ถูกต้องแม่นยำ
– รายงานการทวงคืนหนังสือ ทวงค่าปรับ กำหนดเวลาทวง
– รายงานทะเบียนวัสดุ บรรณานุกรม
– รายชื่อหนังสือใหม่ วารสารใหม่ วารสารขาดส่ง จดหมายทวงวารสาร
– กราฟสถิติผู้เข้าใช้บริการ ยืม จอง
– ผู้ค้างส่งทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อติดตาม
– รายชื่อผู้ค้างค่าปรับทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาปีสุดท้าย
– แสดงสถิติจำนวนทรัพยากร แยกตามประเภทวัสดุ บนหน้าเว็บ
– แสดงสถิติจำนวนทรัพยากร แยกตามหมวด บนหน้าเว็บ
– แสดงสถิติการยืม แยกตามประเภทวัสดุ บนหน้าเว็บ
– แสดงสถิติการยืม แยกตามหมวด บนหน้าเว็บ
– ฯลฯ

สถิติทรัพยากรสารนิเทศแยกตามสถานะ
rep_allseptype

รายการวัสดุสารนิเทศส่งซ่อม และสถานะอื่นๆ อาทิ หาย จำหน่าย ฯลฯ
rep_repair

ประวัติการยืมวัสดุสารนิเทศ แสดงสำเนา และค่าเฉลี่ยการยืม
rep_loanhis

บัตรรายการ4 บัตรหลัก
rep_autcard

รายชื่อวารสารที่ได้รับในช่วงเวลาที่ต้องการ พร้อมรายงานวารสารขาดส่ง
rep_per

รายชื่อหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดระบุจำนวนอันดับที่ต้องการ
rep_tophit

สถิติการยืมวัสดุสารนิเทศแยกตามหมวด
rep_allseptype

กราฟสถิติการยืมวัสดุสารนิเทศ พร้อมกราฟอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
rep_graphloan