เพื่อความสะดวก เนื่องจากท่านต้องเปลี่ยนไปใช้แผ่นติดตั้งฐานข้อมูล SQL Server ท่านอาจพิมพ์วิธีการติดตั้ง ออกมาดูประกอบ หรือเปิดหน้าจอค้างไว้
1

ใส่แผ่น Setup SQL Server ที่เครื่องแม่ข่าย จะเกิดหน้าจอ Setup ดังภาพ หากไม่ขึ้นให้เปิดไปที่ Drive CD ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ autorun.exe จะปรากฎหน้าจอดังภาพเลือกไปที่ SQL Server2000 component

 

2

เลือก Install Database Server

3

กดปุ่ม Next

4

เลือก Local Computer

5

เลือก Create a new instance of SQL Server, or install Client Tools กด Next จะพบหน้าจอให้ใส่ชื่อและบริษัท ให้กด Next อีกครั้ง

6

กด Yes เพื่อยอมรับเงื่อนไขการติดตั้ง

7

เลือก Connectivity Only

8

กด Next

*หากต้องการตั้งค่านอกเหนือจากนี้ให้ศึกษาจากคู่มือของ SQL Server โดยตรง