เมื่อมีการเปลี่ยน IP ที่เครื่อง Server


ที่เครื่องลูก (ทำทุกเครื่อง)


เปิดโปรแกรม ที่หน้า login ให้

1. คลิ๊กที่ >> ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ
2. กดปุ่ม Set ODBC
3. ดับเบิ้ลคลิ๊กตรงคำว่า Librarian ถ้าไม่เจอ ให้คลิ๊กที่ System DSN ก่อน
4. ใส่เลข IP Address ของเครื่อง Server ที่ช่อง TCP/IP... (เช่น 192.168.1.2) แล้วปิดทั้งหมด
5. ลองเปิดไฟล์ c:/librarian/1.bat หากเห็นเลข IP เดิม ให้แก้เป็นเลข IP ใหม่แล้ว Save

ที่เครื่องลูกเครื่องใดก็ได้ (ทำเครื่องเดียว)


ที่โปรแกรม กดที่เมนู ข้อมูล -> ข้อมูลระบบ -> ข้อกำหนดห้องสมุด

ตัวอย่าง ที่คำว่า note ในช่องตามรูปภาพด้านล่าง 2 ช่อง ให้ใส่เป็น IP Address ของเครื่องแทน ส่วนอื่นให้คงไว้ เช่น
จาก //note/multimedia/ แก้เป็น //192.168.1.2/multimedia/
(192.168.1.2 เป็นเพียงตัวอย่าง เวลาใส่ต้องใช้ IP จริง)

ที่ช่องด้านล่าง ก็เปลี่ยนเฉพาะคำว่า note เป็น เลข IP จริงเช่นกัน


เมื่อจะเรียกหน้าเว็บสืบค้น อย่าลืมว่าต้องเรียกตาม IP ที่ตั้งใหม่ เช่นจาก 192.168.1.6/library ก็ใช้เป็น IP ใหม่/library