เมื่อมีการเปลี่ยน IP ที่เครื่อง Server


หมายเหตุ :
1. Server บางเครื่องถูกกำหนดให้สามารถเรียกใช้ หรืออ้างอิง จากชื่อเครื่องแทนที่จะเป็นเลข IP (เช่นใช้ server-library แทน 192.168.1.1) หากมีการกำหนดค่าในส่วนต่างๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ตามชื่อเครื่องไม่ใช่ IP และชื่อเครื่องยังเป็นชื่อเดิม การเปลี่ยนเลข IP ของเครื่อง Server จะไม่กระทบกับการเรียกใช้งาน จึงไม่ต้องแก้ไขใดๆ
2. ถ้าใช้เครื่อง Server เพียงเครื่องเดียวทำหน้าที่ เป็นทั้ง Database Server (เก็บฐานข้อมูล) และ Web Server (เก็บโปรแกรมเว็บ) ไม่ว่าจะกล่าวถึง Server ในฐานะ Database Server หรือ Web Server ก็หมายถึงเครื่องเดียวกันนั้น และต้องทำทั้ง 2 ส่วน

เมื่อมีการเปลี่ยน IP ที่เครื่อง Server ที่ใช้เก็บข้อมูล (Database Server)


ที่เครื่องลูกทุกเครื่อง
เปิดไฟล์ user.ini (ถ้าใช้ฐานข้อมูล MySQL) หรือ users.ini (ถ้าSQL Server) ที่อยู่ในโฟลเดอร์ c:\librarian แก้ตรงบรรทัด servername = ให้เป็น IP ใหม่

เครื่องแม่ที่ใช้เก็บโปรแกรมเว็บ (Web Server)
แก้เลขไอพีที่ไฟล์ set.inc.php (หรือ set.inc) ที่ c:\appserv\www\library บรรทัด $host= ให้เป็น IP ใหม่ (ปกติ ถ้า database server และ web server เป็นเครื่องเดียวกัน ใช้ 127.0.01 หรือ localhost ก็ได้ ไม่ต้องแก้)

ถ้าใช้ webserver อื่นที่ไม่ใช่ apache (ใน appserv) หรือเก็บเว็บไว้ที่โฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่ใน /library จะไม่พบที่อยู่ดังกล่าว ให้ search หาไฟล์ชื่อ set.inc.php (หรือ set.inc) เพื่อแก้

เมื่อมีการเปลี่ยน IP ที่เครื่อง Server ที่ใช้เป็นเก็บโปรแกรมเว็บ (Webserver)


ที่เครื่องลูกเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพียงเครื่องเดียว
เปิดโปรแกรม ตรงเมนูข้อมูล -> ข้อมูลระบบ -> ข้อกำหนดห้องสมุด แก้ข้อมูลที่จัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย และ IP Address (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ชื่อเครื่องแทน IP ต้อง รักษารูปแบบวิธีการเรียก คือ มี // เหมือนตัวอย่างที่แสดงในหน้าจอนั้นด้วย))


เมื่อจะเรียกหน้าเว็บสืบค้น อย่าลืมว่าต้องเรียกตาม IP ที่ตั้งใหม่ แต่หากเคยเรียกจากชื่อเครื่อง และไม่มีการแก้ไขชื่อเรื่อง สามารถเรียกแบบเดิมได้